با استفاده از این پروژه می توانید با انیمیشن های ورود مختلف و از 8 جهت مدال باکس را استفاده و وارد صفحه نمایید.Login

Login :
Modal 3
Content Here
and here ...
Modal 4
Content Here
and here ...
Modal 5
Content Here
and here ...
Modal 6
Content Here
and here ...
Modal 9
Content Here
and here ...